สำหรับเจ้าหน้าที่ ศดธ.
ร้ร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องเรียนการประปาส่วนภูมิภาค
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ